Rydych yma

Authorities come together to implement emergency parking measures

Awdurdodau yn dod ynghyd i weithredu mesurau parcio brys

Yn dilyn nifer o enghreifftiau o barcio anghyfrifol yn ardal Pen-y-pas yn Eryri y penwythnos diwethaf, mae awdurdodau’n cydweithio i weithredu mesurau brys i fynd i’r afael â’r sefyllfa.

Mae Cyngor Gwynedd, Parc Cenedlaethol Eryri a Heddlu Gogledd Cymru wedi cytuno ar ddull ar y cyd ar gyfer yr wythnosau nesaf i sicrhau bod modurwyr yn parcio'n gyfrifol. O ddydd Sadwrn 25 Gorffenaf, bydd gwasanaeth bws Sherpa sy'n cysylltu prif feysydd parcio'r ardal gyda’r gwahanol lwybrau copa’r Wyddfa yn rhedeg bob 15 munud rhwng 6.45am a 6.40pm a gofynnir i gerddwyr ddefnyddio'r gwasanaeth i gael mynediad i Ben-y-pas.

Bydd staff o Gyngor Gwynedd, Parc Cenedlaethol Eryri a Heddlu Gogledd Cymru ar ddyletswydd yn yr ardal dros y penwythnos i atgoffa modurwyr o'u cyfrifoldeb. Mae arwyddion yn cael eu gosod i rybuddio modurwyr bod cerbydau y rhai sy'n torri'r rheolau yn debyg o gael eu cludo gan yr heddlu, a bydd conau hefyd yn cael eu gosod i atal parcio ar y briffordd.

Ar benwythnosau, bydd y maes parcio ym Mhen-y-pas yn safle gollwng ar gyfer bysiau a thacsis yn unig i atgyfnerthu'r neges y dylai cerddwyr barcio yn Llanberis a Nant Peris a defnyddio'r gwasanaethau bysiau Sherpa rheolaidd. Mae'n dilyn golygfeydd y penwythnos diwethaf lle roedd modurwyr anystyriol wedi parcio'n anghyfreithlon, gan rwystro un o'r prif ffyrdd wrth odre’r Wyddfa.

Meddai’r Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd: “Ein neges i bobl sy’n bwriadu ymweld ag Eryri yw cynllunio ymlaen llaw cyn iddynt gychwyn fel y gallant wneud hynny yn ddiogel ac yn gyfrifol.

“Rydym yn annog modurwyr i wneud defnydd llawn o’r cyfleusterau parcio sydd ar gael yn Nant Peris a Llanberis yn ogystal ag ym Mhen-y-gwryd gerllaw ac i wirio gwefan y Parc Cenedlaethol i gael y manylion diweddaraf am eu meysydd parcio.

“Mae cerddwyr yn cael eu hannog hefyd i ddefnyddio gwasanaeth bws Sherpa rheolaidd a fydd yn rhedeg bob 15 munud o 6.45am o ddydd Sadwrn ac sy’n cysylltu prif feysydd parcio gyda’r gwahanol lwybrau i’r copa. Bydd hyn yn ein helpu i reoli'r traffig ar y ffyrdd mynyddig cul ac osgoi sefyllfaoedd peryglus a welsom y penwythnos diwethaf.

“Y ffaith ydi, mae modurwyr fel y rhai a oedd wedi parcio’n anghyfreithlon ym Mhen-y-pas yn peryglu bywydau gyrwyr eraill, beicwyr a cherddwyr ac yn achosi problemau mynediad difrifol i gerbydau’r gwasanaethau brys, gan gynnwys gwirfoddolwyr achub mynydd.

“Rydym eisiau i bobl allu mwynhau ein mynyddoedd trawiadol yn ddiogel. Bydd y rhai sy’n anwybyddu’r neges drwy parcio’n anghyfreithlon ar y briffordd ar ffyrdd mynyddig Eryri yn wynebu dirwy yn y fan a’r lle neu hyd yn oed cludo eu cerbydau oddi yno gan yr heddlu.”

Dywedodd Emyr Williams, Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri: “Bydd y mesurau brys hyn yn help i daclo’r sialens tymor-byr a byddwn yn parhau i fonitro ac i addasu fel y mae pethau yn datblygu.

“Mae sefyllfa o'r fath yn cadarnhau'r angen brys i symud ymlaen ymhellach gyda’r gwaith partneriaeth presennol ar ddatblygu model trafnidiaeth cynaliadwy wedi ei seilio ar fodel alpaidd, sy'n cynnwys ail-feddwl yn radical y ffordd mae ymwelwyr a thrigolion yn profi’r ardal. Bydd yr adroddiad ar y gwaith yn cael ei gyhoeddi’n fuan.”

Ychwanegodd yr Uwch-arolygydd Neil Thomas, Heddlu Gogledd Cymru: “Rydym yn gweithio’n agos gyda’n cydweithwyr yng Nghyngor Gwynedd a’r Parc Cenedlaethol i helpu i leihau’r risg i gerddwyr, beicwyr a defnyddwyr eraill y ffordd.

“Mae’r mesurau wedi’u rhoi mewn lle i wneud popeth posib er budd diogelwch y cyhoedd. Mae hwn yn ardal 60mya ac roedd y parcio anghyfrifol a pheryglus a welsom y penwythnos diwethaf nid yn unig yn peryglu bywydau ond a fyddai hefyd wedi atal mynediad i gerbydau brys.

“Tra ein bod yn gwerthfawrogi bod pobl yn mynd allan o gwmpas mwy rŵan fod y cyfyngiadau teithio wedi llacio, rydym yn annog pobl i fod yn gyfrifol a meddwl ble maen nhw'n parcio ac i wneud defnydd llawn o'r cyfleusterau parcio a theithio sydd ar gael.

“Bydd cerbyd unrhyw un sydd wedi parcio ar y clirffordd neu yn achosi rhwystr yn cael ei symud ar draul ei hunain. Cymrwch sylw o’r rhybudd os gwelwch yn dda.”


Authorities come together to implement emergency parking measures

Following numerous examples of irresponsible parking in the Pen-y-pass area of Snowdonia last weekend, authorities are working together to implement emergency measures to address the situation.

Gwynedd Council, Snowdonia National Park and North Wales Police have agreed a joint approach for the coming weeks to ensure motorists park responsibly. From Saturday 25th July, the Sherpa bus service which links the area’s main car parks with the various summit paths will be running every 15 minutes between 6.45am and 6.40pm and walkers are asked to use the service to access Pen-y-pass.

Staff from Gwynedd Council, Snowdonia National Park and North Wales Police will be on duty in the area over the weekend to remind motorists of their responsibility. Signs are being installed to warn motorists that those who flout the rules are liable to be towed by the police, and cones will also be placed to discourage parking on the highway.

On weekends, the car-park at Pen-y-pass will be a drop-off site for buses and taxis only, to reinforce the message that walkers should park in Llanberis and Nant Peris and use the regular Sherpa bus services. It follows scenes last weekend where inconsiderate motorists had parked illegally, blocking one of the main routes skirting the foot of Snowdon.

Councillor Dyfrig Siencyn, Gwynedd Council Leader said: “Our message for people who intend to visit Snowdonia is to plan in advance before they set-off so that they can do so safely and responsibly.

“We are urging motorists to make full use of the car-parking facilities available at Nant Peris and Llanberis as well as at nearby Pen-y-gwryd and to check the National Park’s website for up-to-date details of their car parks.

“Walkers are also encouraged to use the regular Sherpa bus service which will be running every 15 minutes from 6.45am from Saturday onwards and which links all the main Snowdon car parks with the various summit paths. This will help us to control the traffic on these narrow mountain routes and avoid the dangerous situations which we saw last weekend.

“The fact is that motorists like those who parked illegally at Pen-y-pass endanger the lives of other drivers, cyclists and pedestrians and cause serious access issues for emergency service vehicles, including mountain rescue volunteers.

“We want people to be able to enjoy our stunning mountain ranges safely. Those who ignore the message by parking illegally on the highway on Snowdonia’s mountain passes will face an on-the-spot fine or even being towed away by police.”

Emyr Williams, Chief Executive of Snowdonia National Park Authority said: “These urgent measures will help to tackle the immediate challenge and we will continue to monitor and adapt as matters progresses.

“Such a situation confirms the urgency required of further progressing the existing partnership work on developing a sustainable alpine style model of transport, which involves a radical re-think in the way the area is experienced by visitors and local residents. The report on the work will be published soon.”

Superintendent Neil Thomas, North Wales Police added: “We are working closely with our colleagues at Gwynedd Council and the National Park to help reduce the risk to walkers, cyclists and other road users.

“The measures have been put in place to maximise public safety. This is a 60mph area and the irresponsible and dangerous parking we saw last weekend not only risked lives but also would have prevented emergency vehicle access.

“Whilst we appreciate that people are getting out and about more now that the travel restrictions have lifted, we are urging people to be responsible and think about where they park and to make full use of the park and ride facilities that are available.

“Anybody found to be parked on the clearway or causing an obstruction will have their vehicle removed at their own expense. Please heed the warning.”